Markavtal för fiber - GlobalConnect
PrivatFöretagFastighetsägare

Markavtal för fiber

Att signera ett markavtal för fiber innebär att en markägare ger tillstånd för specifikt företag att installera fiberoptiska kablar på sin fastighet. Ett sådant avtal kan innebära olika utfall, beroende på de specifika villkoren som avtalas mellan parterna. Genom att markägare signerar markavtal för fiber kan vi på GlobalConnect nyttja marken och bidra till tillgängligare uppkoppling.


Markägare möjliggör vårt arbete med att digitalisera Sverige.

Under förberedelserna inför en fiberutbyggnad gör vi en ritning på hur fibernätet kan grävas ned. Utifrån ritningen sammanställer vi vilka som äger marken där grävsträckor är planerade. Under byggnationen kan vi av olika anledningar planera om grävsträckor, vilket gör att markägare är viktiga både under förberedelserna och under byggnationen. Till dig som markägare – tack för att du är med och digitaliserar Sverige.

Rättigheter för installation och underhåll

Markägaren ger fiberföretaget rätt att installera, underhålla, reparera och eventuellt uppgradera fiberkablar på sin fastighet. Detta kan innebära att vi på GlobalConnect får gräva för att lägga kablar, installera stolpar, eller på annat sätt påverka marken.

Ersättning

Markägaren kan bli erbjuden kompensation för användningen av sin mark.

Tidsram och varaktighet

Avtalet bör specificera hur länge företaget har rätt att ha sina installationer på marken. Vissa avtal kan vara tidsbegränsade, medan andra kan vara mer permanenta.

Återställande av marken

Det bör finnas bestämmelser om hur marken ska återställas efter att fiberinstallationerna är färdiga. Detta kan inkludera återplantering av växtlighet, reparation av skador på fastigheter och liknande åtgärder.

Rättigheter och begränsningar

Avtalet kan innehålla specifika rättigheter och begränsningar för både markägaren och fiberföretaget. Till exempel kan det finnas regler för hur fiberföretaget får tillträde till fastigheten.

Juridiska skyldigheter och ansvar

Avtalet bör också täcka juridiska aspekter såsom ansvar vid skador eller olyckor under installationsprocessen.

Eventuell framtidssäkring

Vissa avtal kan inkludera klausuler som tillåter framtida tekniska uppgraderingar utan ytterligare förhandlingar.